Tietosuojaseloste

REKISTERIN PITÄJÄ

Pulahdus ry

Y-tunnus:            3051533-9

Osoite:                 Soukanahde 8 B 37, 02360 Espoo

Puhelin:               050 3611484

Sähköposti:        info@pulahdus.fi

Kotisivut:             pulahdus.fi

Tietosuojavastaava, pääkäyttäjä:  Yrjö Turkka


REKISTERIN NIMI

Pulahdus ry:n jäsenrekisteri:

-          Yhteystietorekisteri

-          Laskutusrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, oikeutettu etu huolehtia jäsenpalvelusta ja jäsenviestinnästä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

-          Jäsenpalvelut

-          Jäsenviestintä

-          Jäsenlaskutus

-          Yhdistystoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen

-          Tilastotieto toiminnan suunnittelua, arviointia ja kehittämistä varten


Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Yhdistyslaissa luetellaan tiedot, jotka yhdistyksen tulee ilmoittaa rekisteriin merkittäviksi. Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia jäsenen henkilötietoja:

-          rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, kotipaikka

-          rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot

-          jäsenmaksutiedot


Tietolähteet

Tiedot kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa.


Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Yhdistyslain mukaan rekisteriin tehdyistä merkinnöistä on jokaisella oikeus saada tietoja.

Henkilötiedot käsitellään ja tallennetaan yhdistysavain -järjestelmään. Jäsenrekisteriin tallennetaan: jäsenen etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot, jäsennumero ja liittymisvuosi.

Rekisterinpitäjä ei luovuta säännönmukaisesti rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille.


Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.


Henkilötietojen säilytysajat

Rekisteriin tallennettavat tiedot vaativat henkilön suostumuksen tietojen tallentamiseen.

Yhdistyksen jäsenyys oikeuttaa nimi- ja kotipaikkatietojen tallentamisen.

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain rekisterinpitäjä ja yhdistyksen hallituksesta nimetyt henkilöt.

Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Käyttöoikeus päätetään henkilön siirtyessä pois tehtävästä.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Henkilötietoja käsittelevillä on salassapitovelvollisuus.

Henkilötietoja säilytetään vähintään jäsenyyden keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjapitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset. Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.


Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.


Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä. Tarkistuspyyntö lähetetään sähköpostitse osoitteeseen info@pulahdus.fi. Tiedot toimitetaan viipymättä tietoja koskevalle henkilölle.


Oikeus tietojen korjaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Korjauspyyntö lähetetään sähköpostitse osoitteeseen info@pulahdus.fi. Tiedot korjataan viipymättä jäsenrekisteriin.


Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tiedon käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tarkoitus on, että käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tiedon paikkansapitävyyden.


Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon poistamista ilman aiheetonta viivettä. Pyyntö tietojen poistamiseen lähetetään sähköpostitse osoitteeseen info@pulahdus.fi. Tiedot poistetaan viipymättä jäsenrekisteristä.


Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).